Podmínky ochrany osobních údajů

Privat Policy are under rightful law Czech Republic

 

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4
bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen: "GDPR") je e-shop Katovna metal, IČO 07644159 (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Meclov 84, 34521

email:katovna.shop@seznam.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.
Správce
nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které
jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění
Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační
a kontaktní údaje

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních
údajů je


 • plnění
  smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

2. oprávněný zájem správce na poskytování
přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

3. Účelem zpracování osobních údajů je


 • vyřízení
  Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
  nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
  poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
  plnit,

4. Ze strany správce nedochází k automatickému
individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje


 • po
  dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
  let od ukončení smluvního vztahu).

 • Po
  uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Správce nepředává osobní údaje jiným
osobám


 • podílející
  se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující
  služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti
  s provozováním e-shopu,

 • zajišťující
  marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní
údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR
máte


 • právo
  na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo
  opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
  GDPR.

 • právo
  na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo
  vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo
  na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. právo odvolat souhlas se zpracováním
písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III
těchto podmínek.

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo
na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá
vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření
k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě

3. Správce prohlašuje, že k osobním
údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového
objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte
zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím
souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a
že je v celém rozsahu přijímáte

3. Správce je oprávněn tyto podmínky
změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši
e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2019