OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.katovna-metal.cz

platné od 01.01.2019

Prodávající

Název e-shopu: Katovna productions

Adresa: Meclov 84, 34521

IČ: 07644159

Email: katovna.shop@seznam.cz

Číslo účtu: 35-9998670227 /0100 (Komerční banka)

2. Objednávka, uzavření a podmínky kupní smlouvy

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko " Dokončit objednávku "

Před odesláním objednávky je zákazník povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami včet. reklamačního řádu, a potvrdit, že s nimi souhlasí, jinak není odeslání objednávky umožněno.

Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník zadal při nákupu. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky prodávajícím (bezvýhradnou akceptací). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), nebo při nejasnostech o některé zásadní podmínce smluvního vztahu, je prodávající oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (parametrů smlouvy), a smlouva v tom případě vzniká teprve tímto dodatečným potvrzením.

Prodávající má právo doručenou objednávku odmítnout, resp. nepřijmout a kupní smlouvu neuzavřít. O této skutečnosti rovněž informuje kupujícího elektronicky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní cena je ujednána ve výši platné v době objednání, a je potvrzena přijetím nabídky. U cen zboží je vždy předem uvedeno, zda jsou včetně nebo bez DPH a jaké jsou související poplatky či náklady (zejm. balné a poštovné). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také tyto ostatní související náklady.

Kupní cena zboží je hrazena výlučně bankovním převodem, resp. výlučně na bankovní účet prodávajícího, a to dle dohody platbou předem nebo na dobírku. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Platební údaje i konkrétní termín splatnosti bude zákazníkovi potvrzen při přijetí objednávky. Při řádném a včasném neuhrazení kupní ceny může dojít ke stornování objednávky, tedy k odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy.

V průběhu vyřizování objednávky je kupující příp. informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení, podmínkách, lhůtách a postupu, jakož i formulář odstoupení, jsou přílohou těchto obchodních podmínek.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud bude zboží poškozeno, nebo jinak snížena jeho hodnota, prodávajícímu vzniká nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán společně se zbožím, případně elektronicky.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Též kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro naplnění kupní smlouvy. Tyto údaje slouží k účetnictví a musejí být zpracovány po dobu 10 let. Pokud zákazník nesouhlasí, nelze naplnit kupní smlouvu a objednávka bude stornována.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Dodací podmínky

Objednávky jsou kupujícím doručovány zvolenou poštovní službou jako doporučená zásilka.

Výše poštovného se skládá z balného a odměny dle tarifu doručovatele.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto zdokumentovat a neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek oprávněně v záruční opravě.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla/bydliště, nebo prostřednictvím jeho elektronické adresy.

Záruka se nevztahuje se vady vzniklé opotřebením zboží nebo nešetrným a nesprávným používáním či manipulací se zbožím.

Podle pokynů prodávajícího je kupující povinen předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný výrobek spolu s kopií dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

Zákazník si náklady na přepravu zboží k reklamaci hradí sám. V případě oprávněnosti reklamace má zákazník poté nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka e-mailovou zprávou, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak.

8. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní úkony či korespondenci lze doručovat na adresu sídla/bydliště prodávajícího, a na dodací adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce, jakož i na jejich elektronické adresy dle těchto obchodních podmínek a objednávky.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího jsou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před ujednáními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním osobních údajů jako je jméno, příjmení, adresa, případně telefon k účelům souvisejících výhradně s jeho objednávkou (např. účetnictví/daňová evidence prodávajícího). Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetí straně s výjimkou státních institucí (např. FÚ při daňové kontrole) a dopravce (adresa uvedená na balíčku).

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).